Aschreiwung

D’Aschreiwung kascht 30 €, déi integral gespent ginn.

Eng Aschreiwung op der Plaz ass méiglech.

Aschreiwung

Payconiq mam Iessen

Payconiq ouni Iessen

IBAN

Kontosnummer: IBAN LU54 1111 7043 2710 0000

BIC SWIFT CODE: CCPLLULL

Vermierk: Don Randonnée D’Echappée 2024