118 km Tour

Duerchfueren Dierfer: Konsdrëf, Mëllerdall, Blummendall, Beidler, Bruch, Bäerbuerg, Mompech, Uesweiler, Roudenhaff, Iechternach, Bäerdref, Vugesmillen, Beefort, Reisduerf, Héischdref, Bëttel, Veianen, Biwels, Niklosbierg, Groësteen, Brandenbourg, Baastenduerf, Gilsdref, Iermsdref, Suerwelbur, Haler, Waldbëlleg, Mëllerdall, Konsdrëf

08:00 – 09:30
Gemeinsamen Start: 08:30
15:00
spéit méiglechst Ukommszäit
Centre polyvalent „Kuerzwenkel“
19, rue de Berdorf
6213 Consdorf