28 km Tour

Disclaimer: D’Strecke sinn aktuell um Komoot mei laang, well Komoot aktuell eng Deviatioun fiert, wéinst engem Chantier. De Chantier ass awer schonn eng Zäitche fäerdeg, wat de Komoot nach net matkritt huet. Déi genannte KM op eiser Websäit sinn déi richteg.

Duerchfueren Dierfer: Konsdrëf, Mëllerdall, Blummendall, Beidler, Bech, Konsdrëf

08:00 – 10:30
Gemeinsamen Start: 09:30
15:00
spéit méiglechst Ukommszäit
Centre polyvalent „Kuerzwenkel“
19, rue de Berdorf
6213 Consdorf